Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli.  (Gilbert Keith Chesterton)

 Proste a bude Vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude Vám otevřeno (Matouš 7:7)

Vím komu jsem uvěřil  (2 Tim 1:12)


Žijeme  ve Světě náboženství
 ale  co si mnozí představují pod pojmem Bůh neexistuje ( Wikicitáty o Bohu)  

Moje Cesta není odmítání Boha ale jeho hledání.

Poutníkem v labyrintu  víry a náboženství  jsem od dětství .
Dospěl jsem k odmítnutí  popírání vrozeného náboženského cítění člověka jakož i popírání vrozené lidské touhy po racionálním poznání. Lidé vděčí za blahobyt racionálnímu přemýšlení a poctivé práci. Neznám nikoho kdo by vymodlil na poli klas obilí ale mnoho těch kteří to dokážkou svojí  prací. Na strašení   armagedonem  nevěřím , můj Bůh je  milující a odpouštějící .

Chybovat  je lidské , odpouštět je Božské. 


Eugene Cernan, kosmonaut, věřící Čechoslovák, patriot, uměl spojit vědu s vírou a to je i moje Cesta. Československou vlajku kterou měl  na měsíci v roce 1974 věnoval našemu Astronomickému ústavu


Desatero přikázání  
Nejlepší morální kodex a návod  k životu.

Albrecht Durer: Adam a Eva

Prvotní hřích /neposlušnost
Počátek poznání je bázeň před Bohem.
Moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.
(Bible: Kniha Přísloví 1.7.)

Opatruj mne chlebem podle mé potřeby abych přesycen neselhal
 ani abych z chudoby nekradl
(Bible: Kniha přísloví 30:9)

můj oblíbený žalm 23

 Pacem in terris  encyklika míru  svatého Jana  XXIII

Silou krále je láska k právu ( promluva ke králi Davidovi, Bible Žl 99:4 , krédo vložené do koruny Karla IV)

Starozákonní  moudrost je výsledkem  zkušeností.

Není-li dřeva na ohni, uhase, není-li klevetníka, uhasnou spory. (Př 26,20)
Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. (Př 11,24)
Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. (Př 15,1)
Lepší suchá skýva a k tomu klid než dům plný  hodů a spory. (Př 17,1)
Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polibky nenávidícího. (Př 27,6)
Všichni, kdo žijí, mají naději. Vždyť živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. ( Kniha Kazatel 9,4)

sv.Matouš: Pokrytectví a marnivost zákoníků a farizejů
23:4 Svazují  těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jimi ani prstem pohnout  nechtějí............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Filosofie
 Vzdáti se filosofie/matky moudrosti  je stejně špatné jako nevědět co je pro naší kulturu Bible                                        
Špatný křesťan klame sám sebe, špatný filosof klame také jiné. 


Bibli čtu jako milostný dopis Boží

Nikdo nemá tolik poradců jako ten, kdo čte Bibli. 


Teologie

Bible
   Biblický slovník  prof.A.Novotného   Muzeum Bible

Biblické knihy JW

Bible, filozofie, islám, judaismus, křesťanství, religionistika


Prázdná knihovna je záruka prázdné hlavy.  
 
                                                                                           
Apoštolové   12 učedníků Krista-Ježíše

Ježíš  podle sv.Matouše pravil :

Posílám Vás jako ovce mezi vlky. Buďte opatrní jako hadi, mírní jako holubice.
(Mt 10:16)

 
Ve svých modlitbách nebuďte mnohomluvní.... Mt.6:7)
Katolický Breviář má 2154 stran modliteb, Kancionál  537 stran modliteb.

Bible Kralická, Ekumenická, Jeruzalémská
(Katolíci)

Mt.6:9 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.

        10 Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
        11 Náš denní chléb dej nám dnes.
       12 A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
       13 A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

Svaté písmo (
Svědkové Jehovovi)

Mt. 6:9 Budete se modlit takto: Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno.
          10 Atˇ přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle v nebi tak i na zemi.
          11 Dej nám dnes chleba na tento den
          12 a odpustˇ nám naše dluhy, jako my jsme odpustili svým dlužníkům.
          13 A neuveď nás v pokušení, ale osvobď nás od toho ničemného.

Aramejský Otče náš (překlad z Ježíšova rodného jazyka)

Ty jenž zrozuješ  Otče - Matko Kosmu

soustřeď v nás světlo ať je k užitku.
Tvá jediná touha pak v nás působí,
jak ve všem světle, tak ve všech formách.
Dopřej nám  náš denní chléb i vhled
tolik kolik potřebujeme každý den.
Uvolni lana chyb které nás svazují,
jakož my pouštíme z rukou vlákna jimiž držíme viny ostatních.
Nedej, aby nás oklamal povrch věcí,
ale osvoboď nás od toho co nás zdržuje.

hebrejský 
Otče náš : Smiluj se nad námi a vlož do našich srdcí porozumění a umění naslouchat, učit se ....

 
Zeď nářků ( Westerrn Wall) live  


Katolická církev v ČR (catholicus  znamená obecný)                                                                                                                   
Vatikán    Smlouvy s Vatikánem  
Rádio Vatikán

Kodex kanonického práva          

Každý den má svého světce    
Liturgický kalendář    každý den má svoje čtení Bible  
 
Portál Bible
Požadovaný název stránky obsahuje neplatnou sekvenci UTF-8.  Klikněte na Hlavní stránku   a napiště Bible do vyhledávacího okénka.

Hebraistika
Maimonides  a jeho cesta k zdravému životu

Encykliky a apoštolské listy
Knihkupectví U sv.Vojtěcha
Knihkupectví  Paulínky
Refugium
Jewish e-shop

Bohoslužby

exercicie (duchovní cvičení) podle  kardinála Špidlíka   
exercíce kardinála Špidlíka    s   Janem Pavlem II
Exerční domy
 Je báječné kráčet po mystických cestách a památkách historie po vlastních nohou

L.P.1999   Řím  

L.P.2008 Mojžíšova hora

L.P.2010 Svatá Hora  u Příbrami   

L.P.2014  Monastir Gradiště Černá Hora                                                                                                                                                                                                                        

L.P. 2015 Jeruzalém    (f.  6.-13.12.2015)

L.P. 2016 Želiv

L.P. 2017 Výroční 300 letá Pouťdo Skoků

L.P.2018  Svatojakubská cesta    ( f. 6.9.2018)                 
Požadovaný název stránky obsahuje neplatnou sekvenci UTF-8.  Klikněte na Hlavní stránku   a napiště Svatojakubská cesta do vyhledávacího okénka.
L.P. 1179 papež Alexander III. udělil Santiagu de Compostella titul Svaté město (jako má Jeruzalém a Řím) i odpustková privilegia.    
  

L.P.2018 Klášter Nový Dvůr (f. 24.12.2018)

L.P. 2019 Velehrad   (f.5.9.2019)     moje vzpomínky na papeže Jana Pavla II.

Slovník esoteriky a pavěd  

Richard Dawkins : Boží blud

Rozdíl mezi věřícím a skeptikem spočívá v tom, že věřící  chce věřit a skeptik pochybuje protože chce vědět
 Paradox rozumu: z  domněnek vznikají politická přesvědčení a jediné pravdy vedoucí ke konfliktům s jinými pravdami a politickými přesvědčeními 

Jestli se cítíš dobře a nevadí , uklidni se, ono tě to přejde. (Murphy)
 
kámen mudrců v labyrintu odhalíte prokliknutím čerta 


Radujte se, veselte se, usmívejte se a vyhýbejte  sociopatům  a psychopatům

Sociopat je  notorický lhář s vysokým IQ . Na rozdíl od psychopata, který se se svým problémem už narodil a má nízké IQ, sociopatem se člověk může i stát .
Jedná se rozšířenou profesní deformace politiků a manažerů, zde výskyt z 1% ve většinové populaci stoupá až na 4-5%  
Přehled  poruch osobností  kterým je také dobré se vyhnout. 

Nikdo  ve Vás nemůže vyvolat pocit  méněcenosti  bez Vašeho souhlasu (Eleanor Rooseveltová)

                       
                   Pokud by s námi Bůh neměl nějaký záměr, nebyli bychom tu .
               Žijte prostě. Milujte upřímně. Mluvte laskavě. Ostatní přenechte Bohu !

Mýty nemohou být vyvráceny kritickou racionalitou neboť fungují ve světě našich emocí .