Desatero přikázání je nejlepší morální kodex a návod  k životu.
Albrecht Durer: Adam a Eva
 Adam a Eva v ráji   kresba Albrechta Dürera  L.P.1507
Je nad slunce jasnější, že Bůh stvořil ženu aby zkrotila muže  (Voltaire)


Počátek poznání je bázeň před Bohem.
Moudrostí a kázáním pohrdají pošetilci. (Bible: Kniha Přísloví 1:7)

Opatruj mne chlebem podle mé potřeby abych přesycen neselhal ani abych z chudoby nekradl
(Bible: Kniha přísloví 30:9)

Bloudím ve víře jako stracená ovce modlím se k Bohu a vesluji ke břehu racionálního poznání
Moudrost je lepší než síla ale moudrost chudého bývá zneuznána a jeho slova nikdo neposlouchá (Bible, Kniha Kazatel  9:16)

Poutníkem v labyrintu  víry a náboženství  jsem od dětství .
Odmítnutám popírání vrozeného náboženského cítění člověka jakož i popírání vrozené lidské touhy po racionálním poznání. Lidé vděčí za blahobyt racionálnímu přemýšlení a poctivé práci. Neznám nikoho kdo by vymodlil na poli klas obilí ale mnoho těch kteří to dokážkou svojí  prací. Na strašení   armagedonem nevěřím, můj Bůh je  milující a odpouštějící , chybovat  je lidské .
Na  zemi není muž tak spravedlivý, aby konal dobro, aniž by někdy zhřešil  (Bible Kniha Kazatel 7:20)
 Člověk který v životě neudělal chybu se ještě nenarodil ale odpouštět je Božské.Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru v Boha , nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli.  (Gilbert Keith Chesterton
)


Voltaire,  jsme-li toho mínění, že je Bůh, narážíme na obtíže, ale při opačném mínění docházíme k absurdnostem

Albert Einstein, když  se našimi omezenými nástroji poznání pokusíte proniknout do tajů přírody,  zjistíte že za vším rozpoznatelným je coci subtilního, nehmatatelného a neobjastnitelného. Úcta k této síle překračuje vše co dokážeme pochopit  a to je také moje víra v Boha a to je i moje víra.  
Když čtu Bhagavadgítu jediné co mi přichází na mysl, je že Bůh stvořil Vesmír.Všechno ostatní se zdá být malicherné.

Eugene Cernan,
kosmonaut, věřící Čechoslovák, patriot, uměl spojit vědu i technologický pokrok s vírou a to je i moje Cesta. Československou vlajku kterou měl  na měsíci v roce 1974 věnoval našemu Astronomickému ústavu .

papež František Člověk již není pouhý trivis,občan obdařený privilegii, které může ve volném čase užívat,
není už miles, voják sloužící těm, kdo jsou právě u moci,
a především už není servus, zboží zbavené svobody a určené k práci v potu.  

Bhaktivédanta Swami Prabhupada  jako každá jiná bytost jsme nedílnou částí Boha jakou jsou jiskry součástí ohně.
Z oslavovní nezůsobilé osoby  nevzejde nic dobrého jak pro něho tak pro celou společnost.Bůh je můj pastýř  Bible Žalm 23  a  Bůh  je i můj soudce  Mené, mené tekel ú-parsín ( Sečteno, zváženo, rozhodnuto Bible  Kniha  Daniel 6:25)     


Starozákonní  moudrost je výsledkem životních  zkušeností:

Není-li dřeva na ohni, uhase, není-li klevetníka, uhasnou spory. (Př 26,20)
Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. (Př 11,24)
Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. (Př 15,1)
Lepší suchá skýva a k tomu klid než dům plný  hodů a spory. (Př 17,1)
Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polibky nenávidícího. (Př 27,6)
Všichni, kdo žijí, mají naději. Vždyť živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. ( Kniha Kazatel 9,4)
Lépe je dvěma, než samotnému, neboť tak práce přináší dobrý užitek.Když dojde k pádu pozvedá jeden druhého (Kniha Kazatel 4:9)

Bible sv.Matouš 23:4: Pokrytectví a marnivost zákoníků a farizejů : Svazují  těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jimi ani prstem pohnout  nechtějí.

Betlém, město kde se zrodily Vánoce.


Bibli čtu jako milostný dopis Boží
všech 5 oáz dlouhověkosti   na planetě  netvoří peníze ,  politická moc ani stroje  ale  strava, pobyb na  zdravéhm vzduchu ,
pevné sociální vazby  a  duchovní život  
 


Opatruji rodinné devocionálie

Umělecké poklady Vatikánu

1.) *Cappella Sistina*
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html

2.)*Basilica di SanPietro*http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/index-en.html

3.)*Basilica di SanPaolo fuori leMura*http://www.vatican.va/various/basiliche/san_paolo/vr_tour/index-it.html

4.)*Basilica di SanGiovanni inLaterano*http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/Media/VR/Lateran_Nave1/index.h


Pomocí myši si obrázek + přiblížíte a  -  zase zmenšíte, pohybem myši po obrázku doprava, nebo doleva uvidíte detaily, které při návštěvě pouhým okem neuvidíte.


Papežská akademie věd
Podpora pokroku v matematických, fyzikálních a přírodních vědách a studium souvisejících epistemologických otázek a problémů.

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Filosofie

 Vzdáti se filosofie/matky moudrosti  je stejně špatné jako
nevědět co je pro naší civilizaci a kulturu Bible                                        


Teologie


Bible
   Biblický slovník  prof.A.Novotného   Muzeum Bible


Bible, filozofie, islám, judaismus, křesťanství, religionistika


 

 
                                                                                       
Apoštolové   12 (13)učedníků Krista-Ježíše Posílám Vás jako ovce mezi vlky. Buďte opatrní jako hadi, mírní jako holubice. (Mt 10:16)


Povolání prvních učedníků: Když kráčel kolem Galilejského moře uviděl dva batry, Šimona zvaného Petr, a jeho bratra Odřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. A říká jim: "Pojďte za mnou a udělám z  vás rybáře lidí." Oni hned opustili sítě a šli za ním.(Mt 4:18)


Ježíš  podle sv.Matouše pravil :
Ve svých modlitbách nebuďte mnohomluvní.... Mt.6:7)

Sv.Lukáš Lk.5:48:6
Když se pak modlíš ty,odeber se do svého pokoje, zavři za sebou dveře a modli se ke svému Otci.
Papež František: Pokud se chci modlit k Bohu, svému Otci, dotýkám se tajemství

Lk. 11:2 
Otče posvěť se jméno tvé,
přijď  království tvé,
dávej nám denně náš každodenní chléb,
a odpusď nám  naše hříchy,
neboť i my odpouštíme každému kdo nám dluží,
a neuveď  nás v pokušení.

Bible Kralická, Ekumenická, Jeruzalémská
(Katolíci)

Mt.6:9 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.

        10 Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
        11 Náš denní chléb dej nám dnes.
       12 A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
       13 A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

Aramejský Otče náš (překlad z Ježíšova rodného jazyka)

Ty jenž zrozuješ  Otče - Matko Kosmu
soustřeď v nás světlo ať je k užitku.
Tvá jediná touha pak v nás působí,
jak ve všem světle, tak ve všech formách.
Dopřej nám  náš denní chléb i vhled
tolik kolik potřebujeme každý den.
Uvolni lana chyb které nás svazují,
jakož my pouštíme z rukou vlákna jimiž držíme viny ostatních.
Nedej, aby nás oklamal povrch věcí,
ale osvoboď nás od toho co nás zdržuje.

Židovský
Otče náš,  milosrdný, který činíš milosrdenství,
smiluj  se nad námi  a vlož do našich srdcí porozumění a umění naslouchat,
učit se a vyučovat, střežit a konat s láskou naplnit  včechna slova učení Tvé Tóry.
Tóra : Genesis, Exodus, Leviticus,Numeri, Deuteronomium

Katolický Breviář (Denní modlitba církve) má 2193 stran modliteb.
začíná Uvedením do první modlitby dne a končí Hymny za zemřelé

xxxxxxxxxxxxx  

Jeruzalém zeď nářků ( Western Wall) live   (zde modlení židů  je nepřetržité , pro turisty obecně přístupné)

Mekka  live  (zde  modlení  výlučně vyznavačů islámu je rovněž nepřetržité)

islámské proroky lze rozdělit do několika různých časových skupin (podle historické a teologické posloupnosti):

Předpotopní proroci (Adam, Ábel, Seth, Enoch, Noe a další)
Proroci mezi potopou a egyptským zajetím (Húd, Sálih, Abrahám, Lot, Izmael, Izák, Jákob, Josef, Job a další)
Proroci od exodu k Šalamounovi (Šuajb, Mojžíš, Áron, Jozue, Samuel, David, Šalamoun a další)
Proroci doby královské (Jonáš, Eliáš, Izajáš, Jeremjáš, Daniel, Ezechiel, Ezdráš a další)
Proroci novozákonní doby (Zachariáš, Jan Křtitel, Marie, Ježíš a další)
Prorok Mohamed jako pečeť proroků  jehož dřívější verze byly učeny Abrahámem, Mojžíšem, Ježíšem

xxxxxxxxxxxx

Katolická církev v ČR (catholicus  znamená obecný)                                                                                                                   
Vatikán    Smlouvy s Vatikánem  
Rádio Vatikán
Pacem in terris  encyklika míru  svatého Jana  XXIII

Kodex kanonického práva          

Každý den má svého světce    
Liturgický kalendář    každý den má svoje čtení Bible
 
 
Portál Bible
Požadovaný název stránky obsahuje neplatnou sekvenci UTF-8.  Klikněte na Hlavní stránku   a napiště Bible do vyhledávacího okénka.
 
Protestantismus
který  změnil náboženství Evropy
Encykliky a apoštolské listy
Knihkupectví U sv.Vojtěcha
Knihkupectví  Paulínky
Refugium
Dingir časopis o současné náboženské scéně

Bohoslužby

exercicie (duchovní cvičení) podle  kardinála Špidlíka   
exercíce kardinála Špidlíka    s   Janem Pavlem II
Exerční domy


Hebraistika
Maimonides  a jeho cesta k zdravému životu
Jewish e-shop

Je báječné kráčet po mystických cestách a památkách historie po vlastních nohou  v Boží režiji
Čím člověk toho viděl , tím je pokornější a vděčnější.

Moje  pouti

L.P.1999   Řím  

L.P.2008 Mojžíšova hora

L.P.2010 Svatá Hora  u Příbrami   

L.P.2014  Monastir Gradiště Černá Hora   

L.P.2014 Klášter Nový Dvůr                                                                                                                                                                                                                    

L.P. 2015 Jeruzalém    (f.  6.-13.12.2015)

L.P.2015 Klášter Nový Dvůr    

L.P. 2016 Želiv

L.P.2016 Klášter Nový Dvůr    

L.P. 2017 Výroční 300 letá Pouťdo Skoků

L.P.2018  Svatojakubská cesta    ( f. 6.9.2018)                 
Požadovaný název stránky obsahuje neplatnou sekvenci UTF-8.  Klikněte na Hlavní stránku   a napiště Svatojakubská cesta do vyhledávacího okénka.
L.P. 1179 papež Alexander III. udělil Santiagu de Compostella titul Svaté město (jako má Jeruzalém a Řím) i odpustková privilegia.    
  
L.P.2018 Klášter Nový Dvůr (f. 24.12.2018)

L.P. 2019 Velehrad   (f.5.9.2019)     moje vzpomínky na papeže Jana Pavla II.

L.P. 2019   Hostýn     (f. 22.9.2019 snílek pokračuje na Moravské  pouti )

L.P.2020 Klášter  Broumov      ( f.19.2.-20.2.2020)

L.P. 2020 Klášer Kolín     (f. 25.8.-30.8.2020 )


Poutní místa v ČR

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Slovník esoteriky a pavěd  

Richard Dawkins : Boží blud

historický vývoj katolického náboženství
náboženství jako politikum

Nedá-li se věc pochopit selským rozumem, jde  matematiku. Když je to těžko pochopitelné, pak se jedná buď o byznys a ekonomiku, nebo o politiku .

 Když jde o peníze jsou všichni stejného náboženstvíkámen mudrců v labyrintu odhalíte prokliknutím čerta 


 Z domněnek vznikají politická přesvědčení a " pravdy" vedoucí ke konfliktům s jinými  pravdami a politickými přesvědčeními 

Mýty nemohou být vyvráceny kritickou racionalitou neboť fungují ve světě emocí .

komu a čemu se vyhýbat :

sociopati :  sociopat je notorický lhář s vysokým IQ . Na rozdíl od psychopata, který se se svým problémem už narodil a má nízké IQ, sociopatem se člověk může  stát .
U sociopatů se se zpravidla jedná o rozšířenou profesní deformaci politiků a  "manažerů" . Výskyt z 1% ve většinové populaci stoupá až na 4-5%  
Přehled  poruch osobností  kterým je také dobré se vyhnout pokud nejsi pečovatel o postižené .

fanatici:  Malleus maleficarum
Nabubřelý , sobecký, bezcharakterní, soběstředný "živočich" nemá s člověkem nic společného kromě vizáže !  

                        

 Žijte prostě. Milujte upřímně. Mluvte laskavě. Ostatní přenechte Bohu !