Modlím se k Bohu ale vesluji ke břehu

Bloudím ve víře jako stracená ovce ale stále se šťastně vracím k Bohu v jeho režiji


Desatero přikázání je nejlepší morální kodex a návod  k životu.
moje svatá pouť na Mojžíšovu horu
Albrecht Durer: Adam a Eva
 
Žijeme ve Světě křeťanského náboženství , ale co lidé si  představují pod pojmem Bůh  většinou neexistuje ( Wikicitáty o Bohu) ,


Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru v Boha , nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli.  (Gilbert Keith Chesterton
)


Moje Cesta není odmítání Boha ale jeho hledání.

Poutníkem v labyrintu  víry a náboženství  jsem od dětství .
Odmítnutám popírání vrozeného náboženského cítění člověka jakož i popírání vrozené lidské touhy po racionálním poznání. Lidé vděčí za blahobyt racionálnímu přemýšlení a poctivé práci. Neznám nikoho kdo by vymodlil na poli klas obilí ale mnoho těch kteří to dokážkou svojí  prací. Na strašení   armagedonem nevěřím,  můj Bůh je  milující a odpouštějící . 

Chybovat  je lidské , odpouštět je Božské.
Člověk který v životě neudělal chybu se ještě nenarodil.


Albert Einstein, když  se našimi omezenými nástroji poznání pokusíte proniknout do tajů přírody,  zjistíte že za vším rozpoznatelným je coci subtilního, nehmatatelného a neobjastnitelného. Úcta k této síle překračuje vše co dokážeme pochopit  a to je také moje víra v Boha.  

Eugene Cernan, kosmonaut, věřící Čechoslovák, patriot, uměl spojit vědu i technologický pokrok s vírou a to je i moje Cesta.
Československou vlajku kterou měl  na měsíci v roce 1974 věnoval našemu Astronomickému ústavu .


Cesta k Bohu a náboženství kardinála Duky
Prvotní hřích /neposlušnost
příběh Adama a Evy o vyhnání z ráje
Počátek poznání je bázeň před Bohem.
Moudrostí a kázním pohrdají pošetilci.
(Bible: Kniha Přísloví 1.7.)

Opatruj mne chlebem podle mé potřeby abych přesycen neselhal
 ani abych z chudoby nekradl
(Bible: Kniha přísloví 30:9)

můj oblíbený žalm  Pacem in terris  encyklika míru  svatého Jana  XXIII

Silou krále je láska k právu ( promluva ke králi Davidovi, Bible Žl 99:4 , krédo vložené do koruny Karla IV)

Starozákonní  moudrost je výsledkem  zkušeností.

Není-li dřeva na ohni, uhase, není-li klevetníka, uhasnou spory. (Př 26,20)
Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. (Př 11,24)
Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. (Př 15,1)
Lepší suchá skýva a k tomu klid než dům plný  hodů a spory. (Př 17,1)
Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polibky nenávidícího. (Př 27,6)
Všichni, kdo žijí, mají naději. Vždyť živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. ( Kniha Kazatel 9,4)

sv.Matouš: Pokrytectví a marnivost zákoníků a farizejů
23:4 Svazují  těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jimi ani prstem pohnout  nechtějí.Bibli čtu jako milostný dopis Boží
Nikdo nemá tolik poradců jako ten, kdo čte Bibli.


Opatruji rodinné devocionálie

Umělecké poklady Vatikánu

1.) *Cappella Sistina*
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html

2.)*Basilica di SanPietro*http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/index-en.html

3.)*Basilica di SanPaolo fuori leMura*http://www.vatican.va/various/basiliche/san_paolo/vr_tour/index-it.html

4.)*Basilica di SanGiovanni inLaterano*http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/Media/VR/Lateran_Nave1/index.h


Pomocí myši si obrázek + přiblížíte a  -  zase zmenšíte, pohybem myši po obrázku doprava, nebo doleva uvidíte detaily, které při návštěvě pouhým okem neuvidíte. 

sochy svatých na Karlově mostě v Praze
hledat na Vikipedii
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Filosofie

 Vzdáti se filosofie/matky moudrosti  je stejně špatné jako
nevědět co je pro naší kulturu Bible                                        


Teologie


Bible
   Biblický slovník  prof.A.Novotného   Muzeum Bible

Biblické knihy JW

Bible, filozofie, islám, judaismus, křesťanství, religionistika 

 
                                                                                       
Apoštolové   12 (13)učedníků Krista-Ježíše Posílám Vás jako ovce mezi vlky. Buďte opatrní jako hadi, mírní jako holubice. (Mt 10:16)


Povolání prvních učedníků: Když kráčel kolem Galilejského moře uviděl dva batry, Šimona zvaného Petr, a jeho bratra Odřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. A říká jim: "Pojďte za mnou a udělám z  vás rybáře lidí." Oni hned opustili sítě a šli za ním.(Mt 4:18)


Ježíš  podle sv.Matouše pravil :

 
Ve svých modlitbách nebuďte mnohomluvní.... Mt.6:7)
Katolický Breviář má 2154 stran modliteb, Kancionál  537 stran modliteb.

Lk. 11:2 
Otče posvěť se jméno tvé,
přijď  království tvé,
dávej nám denně náš každodenní chléb,
a odpusď nám  naše říchy,
neboť i my odpouštíme každému kdo nám dluží,
a neuveď  nás v pokušení.

Bible Kralická, Ekumenická, Jeruzalémská
(Katolíci)

Mt.6:9 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.

        10 Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
        11 Náš denní chléb dej nám dnes.
       12 A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
       13 A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

Svaté písmo (
Svědkové Jehovovi)

Mt. 6:9 Budete se modlit takto: Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno.
          10 Atˇ přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle v nebi tak i na zemi.
          11 Dej nám dnes chleba na tento den
          12 a odpustˇ nám naše dluhy, jako my jsme odpustili svým dlužníkům.
          13 A neuveď nás v pokušení, ale osvobď nás od toho ničemného.

Aramejský Otče náš (překlad z Ježíšova rodného jazyka)

Ty jenž zrozuješ  Otče - Matko Kosmu
soustřeď v nás světlo ať je k užitku.
Tvá jediná touha pak v nás působí,
jak ve všem světle, tak ve všech formách.
Dopřej nám  náš denní chléb i vhled
tolik kolik potřebujeme každý den.
Uvolni lana chyb které nás svazují,
jakož my pouštíme z rukou vlákna jimiž držíme viny ostatních.
Nedej, aby nás oklamal povrch věcí,
ale osvoboď nás od toho co nás zdržuje.

Židovský
Otče náš,  milosrdný, který činíš milosrdenství,
smiluj  se nad námi  a vlož do našich srdcí porozumění a umění naslouchat,
učit se a vyučovat, střežit a konat s láskou naplnit  včechna slova učení Tvé Tóry.
Tóra : Genesis, Exodus, Leviticus,Numeri, Deuteronomium
                        
Jeruzalém zeď nářků ( Western Wall) live  


Katolická církev v ČR (catholicus  znamená obecný)                                                                                                                   
Vatikán    Smlouvy s Vatikánem  
Rádio Vatikán

Kodex kanonického práva          

Každý den má svého světce    
Liturgický kalendář    každý den má svoje čtení Bible  
 
Portál Bible
Požadovaný název stránky obsahuje neplatnou sekvenci UTF-8.  Klikněte na Hlavní stránku   a napiště Bible do vyhledávacího okénka.
 
Protestantismus
který  změnil náboženství Evropy
Encykliky a apoštolské listy
Knihkupectví U sv.Vojtěcha
Knihkupectví  Paulínky
Refugium
Jewish e-shop

Bohoslužby

exercicie (duchovní cvičení) podle  kardinála Špidlíka   
exercíce kardinála Špidlíka    s   Janem Pavlem II
Exerční domy

Hebraistika
Maimonides  a jeho cesta k zdravému životu


Je báječné kráčet po mystických cestách a památkách historie po vlastních nohou v Boží režiji
Čím člověk toho viděl a ušel , tím je pokornější a vděčnější.

L.P.1999   Řím  

L.P.2008 Mojžíšova hora

L.P.2010 Svatá Hora  u Příbrami   

L.P.2014  Monastir Gradiště Černá Hora                                                                                                                                                                                                                        

L.P. 2015 Jeruzalém    (f.  6.-13.12.2015)

L.P. 2016 Želiv

L.P. 2017 Výroční 300 letá Pouťdo Skoků

L.P.2018  Svatojakubská cesta    ( f. 6.9.2018)                 
Požadovaný název stránky obsahuje neplatnou sekvenci UTF-8.  Klikněte na Hlavní stránku   a napiště Svatojakubská cesta do vyhledávacího okénka.
L.P. 1179 papež Alexander III. udělil Santiagu de Compostella titul Svaté město (jako má Jeruzalém a Řím) i odpustková privilegia.    
  

L.P.2018 Klášter Nový Dvůr (f. 24.12.2018)

L.P. 2019 Velehrad   (f.5.9.2019)     moje vzpomínky na papeže Jana Pavla II.

L.P. 2019   Hostýn     (f. 22.9.2019 snílek pokračuje na Moravské  pouti )

L.P.2020 Klášter  Broumov      ( f.19.2.-20.2.2020)

L.P. 2020 Klášer Kolín     (f. 25.8.-30.8.2020 )


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Slovník esoteriky a pavěd  

Richard Dawkins : Boží blud

historický vývoj katolického náboženství
náboženství jako politikum

Nedá-li se věc pochopit selským rozumem, jde  matematiku. Když je to těžko pochopitelné, pak se jedná buď o byznys a ekonomiku, nebo o politiku .

 Když jde o peníze jsou všichni stejného náboženstvíkámen mudrců v labyrintu odhalíte prokliknutím čerta 

 Z domněnek vznikají politická přesvědčení a " pravdy" vedoucí ke konfliktům s jinými  pravdami a politickými přesvědčeními 

Mýty nemohou být vyvráceny kritickou racionalitou neboť fungují ve světě emocí .


komu se vyhnout 
Sociopat :  notorický lhář s vysokým IQ . Na rozdíl od psychopata, který se se svým problémem už narodil a má nízké IQ, sociopatem se člověk může  stát .
U sociopatů se se zpravidla jedná o rozšířenou profesní deformaci politiků a  "manažerů" . Výskyt z 1% ve většinové populaci stoupá až na 4-5%  
Přehled  poruch osobností  kterým je také dobré se vyhnout. 

             

            

 Žijte prostě. Milujte upřímně. Mluvte laskavě. Ostatní přenechte Bohu !