Všechny popisy reality jsou jen dočasnými hypotézami (Budha)


Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli.  (Gilbert Keith Chesterton)


Teologie
nezbytné znalosti pro kulturního člověka

Člověk  není pouhý civis, občan obdařený privilegii, která může ve volném čase užívat,
není už miles, voják sloužící těm, kdo jsou právě u moci,
 a především už není servus, zboží zbavené svobody a určené jen k namáhavé práci v potu.(Papež František)
 


 


 Desatero přikázání
Nejlepší morální kodex a návod  k životu.
Boha nezajímá naše docházka do kostela ale naše činy.

Albrecht Durer: Adam a Eva
Počátek poznání je bázeň před Bohem.
Moudrostí a kázním pohrdají pošetilci.
(Bible: Kniha Přísloví 1.7.)

Opatruj mne chlebem podle mé potřeby abych přesycen neselhal
 ani abych z chudoby nekradl
(Bible: Kniha přísloví 30:9)

Svatý Antonín Paduánský je patronem rodné hroudy.

webcam  náměstí  Basilica  Saint Antony Padova
Bible
  Portál Bible   Biblický slovník  prof.A.Novotného  
kniha  základních znalostí o teologii  naší kultury

Bibli čtu jako milostný dopis Boží.


Můj oblíbený Žalm

( Bible: Žalm 23)

Rodinné devocionálie

Maimonides
cesta k zdravému životu

Listář


Douška  mých oblíbených Biblických přísloví:
Starozákonní  moudrost je výsledkem správného myšlení a zkušeností.

Není-li dřeva na ohni, uhase, není-li klevetníka, uhasnou spory. (Př 26,20)
Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. (Př 11,24)
Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. (Př 15,1)
Lepší suchá skýva a k tomu klid než dům plný  hodů a spory. (Př 17,1)
Kdo kope jámu, padne do ní, a kdo valí balvan, na toho se zvrátí. (Př 26,27)
Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polibky nenávidícího. (Př 27,6)
Všichni, kdo žijí, mají naději. Vždyť živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. ( Kniha Kazatel 9,4)

Kniha Skutky Apoštolů . První křesťanské obce setrvávali v učení apoštolů.
2,44: Všichni věřící byli pospolu a měli vše společné, 2,45: prodávali své majetky a statky a výtěžek  rozdělovali mezi všechny podle toho,jak kdo potřeboval.
4,32: To množství věřících mělo jedno srdce a jednu duši. Nikdo  neříkal o tom, co mu patřilo, že je to jeho, ale vše bylo u nich společné.

Matouš: Pokrytectví a marnivost zákoníků a farizejů
23,4: Svazují  těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jimi ani prstem pohnout  nechtějí.

Izaiáš: Běda
5:2 Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo dělají ze tmy světlo a ze  světlo tmu, kdo dělají z hořkého sladké a ze sladkého hořké .
10.1. Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení, těm kdo předepisují plahočení,  nuzným odnímají možnost obhajoby, utiskoveného lidu zbavují práva.

Hallelujah

Osamělý člověk víry                                                                                                                                                                                                                                                                        politikum:

 Smlouvy s Vatikánem
RadioVatikán
Bible, filozofie, islám, judaismus, křesťanství, religionistika.

Katolická církev v ČR (catholicus  znamená obecný)

Hebraistika

Knihkupectví U sv.Vojtěcha
Knihkupectví  Paulínky
Křesťanský obchod
Jewish e-shop
Levné letenky  do Izraele
Akademie nejen pro seniory
Liturgie
Poutní zájezdy
Muzeum Bible
Kodex kanonického práva Klášter Nový Dvůr  místo usebrání (f. 24.12.2018)


Zeď nářků on live      Jeruzalém
umývání rukou
Ranní modlitba: Otče náš milosrdný, smiluj se nad námi a vlož do našich srdcí porozumění a umění naslouchat, učit se i vyučovat učení Tvé Tóry.
Mesiánský talit: 2 list  Korinťanům 5:21, Malachiáš 4:2
 moje pouť do Jeruzaléma

AL-Aqsa  on live      Jeruzalém
Kaba on live         Mekka
Liturgický kalendář

Bohoslužby
Exercicie                                                                                                                                                                                                                                      
Lectio divina


Apoštolové
Každý den má svého světce    


Bůh nám stále  drží palce
Eugene Cernan, kosmonaut, věřící Čechoslovák který Československou vlajku kterou měl s sebou na měsíčním povrchu  v roce 1974 věnoval  našemu Astronomickému ústavu 

Nejslavnější betlém Světa   - Třebechovice pod Orebem  roku 1885

Codex gigas/Dáblova Bible  - Čechy  kolem roku 1295 (největší a nejslavnější rukopis Světa)

Česká mapa míst svatých a klatých
 
Není třeba dokazovat, jestli Bůh je nebo není když je jisté, že v každém lidském mozku má své místo .
                                                                                                                                                                                                                                             

V duši každého věřícího má kmitat plamének ateismu, jakož v duši každého ateisty má kmitat plamének víry v Boha. I v našich dnech jsou mnozí ochotni rozrthat si šaty při skandálech a nespravedlnostech kterých se dopuští druzí, ale málo je těch, kteří jsou ochotni dovolit Pánu aby nás přetvořil,  obnovil a obrátil k lepšímu. (Benedikt XVI)

P.S.

 Biblické archeologické noviny
Richard Dawkins : Boží blud
Slovník esoteriky a pavěd
Jehovisté: Zjevení Janovo

L.P. 1766 posledním byl šlechtic Francios-Jeane de la Bare s Voltairovým Filosofickým slovníkem
Historie perzekucí  věroučných J.A. Komenským sepsaných

Poslech čtení Bible a Koránu
Jaroslav Achab Haidler

Omnia vincit amor (všechno přemáhá láska)